Det gör en som är kontrollansvarig i ett bygge

På ett bygge av hus, villa eller fastighet för kontor eller bostäder, har alla varsin nyckelroll och viktiga funktion. En byggherre fattar alla viktiga beslut, arkitekten ritar huset, byggjobbarna utför det som arkitekten har bestämt, byggherren ser till att allt material finns på plats, grävarna att marken har plats för bygget och så vidare. På ett stort och komplext bygge behöver man någon som håller koll på att olika bygglagar och föreskrifter följs. En kontrollansvarig ser helt enkelt till att alla bestämmelser som man själv har fattat, eller som Boverket, eller lagen säger blir verklighet just när det gäller det hus som de har ansvar för.

Kontrollansvarigs funktion och roll

Om byggherren på ett byggprojekt är ansvarig för att kraven i Plan- ch Byggnadslagen (PBL) efterföljs, ser en kontrollasnsvarit till att kontrollplanen åtföljs och att alla åtgärder efterföljs och utförs, såsom man har planerat. Om någon skulle avvika från den, ska byggherren informeras om det och om inget görs då, ska kommunens byggnadsnämnd informeras. Är det ett stort fel, kan kommunen gå in och stoppa bygget. Men det ska mycket till innan så sker. En kontrollansvarig ska vara närvarande vid tekniska samråd, arbetsplatsbesök då kommunens byggnadsnämnd besöker bygget, vid besiktningar av olika slag. En kontrollansvarig dokumenterar det som sker och allt som han eller hon anser är viktigt då den kontrollansvariga är på bygget.

När ska en kontrollansvarig delta?

Det är rekommenderat att en kontrollansvarig deltar ändå från början, vid planeringsstadiet. Då är den ansvariga personen redan mer från början och känner till det som sker, dessutom kan den personen komma med värdefulla tips och råd och påverka både planen och genomförandet. Då är den personen med från början till slut, och gör en sista besiktning innan allt är klart.

Det är inte meningen att den kontrollansvariga ska vara liksom en black om foten på dem som ska uppföra bygget. Snarare kan den som är kontrollansvarig ge goda råd och tips och framför allt se till att alla bestämmelser och regler efterföljs. De svarar för kundernas, de boendes bästa, så att säkerheten följs och efterlevs. De ska se till att bygget är skert byggt och att inget ska ske som skadar någon efter att bygget är klart. Här tänker vi på hus och byggnader i andra länder, som verkligen hade behövt kontrollansvarig, då tak, golv och byggnader har rasat ihop. Det tyder på dåliga byggen och eventuellt fusk när man har byggt fastigheterna.

Läs mer här om kontrollansvarigs arbetsuppgifter och om hur man får tag i en kontrollansvarig i Stockholm.

15 Aug 2018