Sprängning kräver besiktning både före och efter

Om du måste göra en sprängning eller pålningsarbeten i samband med ett anläggningsarbete, måste besiktning göras innan jobbet påbörjas och när det slutförts.

Det låter självklart att en rad åtgärder måste vidtas innan ditt företag skall utföra ett sprängningsarbete. Om en väg eller en bro skall byggas, behöver det sprängas i berget. Risken är påtaglig att ditt arbete kan påverka omgivande byggnader eller utrustningar. Sprickor kan uppkomma i en fastighet och ditt företag kan misstänkas för att ha orsakat skadan.

För att undvika tvister och skadeståndsanspråk måste förebyggande åtgärder vidtas. Givetvis uppstår vibrationer i marken vid sprängningar. Det finns gränsvärden för vilken vibration som får förekomma vid olika anläggningsarbeten. Inför en sprängning görs en omfattande analys av vilka känsliga fastigheter och utrustningar som kan komma att påverkas. Vibrationsdämpande åtgärder som vibrationsisolering kan bli nödvändiga.

Att göra besiktning inför sprängning

Det är viktigt att beställa besiktning vid sprängning. Det första steget är att låta genomföra en förbesiktning. I den protokollförs status på de fastigheter som finns i närområdet och som kan påverkas av vibrationsalstrande markarbeten. Det finns för övrigt en svensk standard hur en sådan besiktning skall göras och hur protokoll skall upprättas.

I ett protokoll från en förbesiktning kommer det att framgå vilka defekter som finns på golv, väggar och tak i olika lägenheter. Eventuella sprickor eller tendenser till skador kommer att noteras vad gäller fastigheternas fasader. När väl arbetet med sprängning är slutfört genomförs en efterbesiktning. Man kan då jämföra resultatet från för- och efterbesiktning och dra slutsatser om sprängningen på något sätt har förorsakat skador.

5 Sep 2022