Följer alla fastighetsägare kraven på obligatorisk ventilationskontroll?

 

På frågan om alla fastighetsägare följer kraven på obligatorisk ventilationskontroll är det lätt att svara nej. Flertalet händelser senaste åren har dykt upp där skolor, kontor eller andra offentliga lokaler har fått mögel och dålig luft som konsekvens av bristande ventilationskontroll. Det här förekommer förmodligen inte bara i dessa offentliga lokaler – men det är troligen där det uppmärksammas mest.

Samtidigt har kraven på ventilationskontrollerna ökat. Inte minst sedan man upptäckt att mögel ofta förekommer i de miljonprogramshus som byggdes under 60- och 70-talen. Huruvida fastighetsägare idag generellt följer de krav som finns är dock svårt att svara på. Dock bör man kunna säga att alla kanske inte följer dem – men att det verkar bli fler och fler som gör det med tiden.

Varför är ventilationskontrollerna viktiga?

Ventilationskontrollerna är viktiga av flera skäl. Det skäl som dock kanske är allra viktigast är just hälsan. I dålig luft bildas lätt mögel som, om det finns där under en längre tid, kan medföra betydliga effekter på hälsan hos de som vistas i det mögeldrabbade huset.

Sedan finns det givetvis andra skäl. Att hålla efter ventilationen kan vara viktigt ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Ett exempel på det är mögelskador som kan kosta mycket att sanera, få bort och sedan ersätta de mögeldrabbade delarna med nya. Kort sagt finns det många skäl till att alla fastighetsägare bör följa de krav på obligatorisk ventilationskontroll som finns.

Kontrollerna – lagstadgade

Enligt svensk lag ska alla byggnader genomgå obligatoriska ventilationskontroller. Fastighetsägare som inte genomgår dessa kontroller kan alltså bli straffade. Kontrollen måste dessutom genomföras av en funktionskontrollant med certifikat – men samma regler gäller dock inte för alla byggnader. För en- och tvåfamiljshus krävs endast en initial kontroll. Andra byggnader, beroende på vilken typ av byggnad det är och vilka system det är fråga om, kräver tätare besiktningar.

Är det offentliga lokaler så krävs ett tätare intervall. Handlar det om förskolor, skolor sjukhus eller andra lokaler där barn eller sjuka vistas, krävs ett ganska tätt intervall på tre år. Samma intervall gäller vid flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen med FT- FTX-ventilation. Har de istället S-, F- eller FX-ventilation räcker det med hälften så täta kontroller – var sjätte år.

För en- och tvåbostadshus krävs, som tidigare nämnt, endast en förstagångsbesiktning innan systemet installeras och börjar användas. Därefter kräver svensk lag inga ytterligare kontroller. Det är alltså upp till fastighetsägaren att se till att verkställa de här kontrollerna enligt nämnda intervall.

Vad som kollas

Vid en obligatorisk ventilationskontroll finns det antal saker som ska ingå i kontrollen. Funktionskontrollanten ska bland annat kolla att det inte finns föroreningar i ventilationssystemet som kan spridas till andra utrymmen i byggnaden. En allmän kontroll av att systemet fungerar som det ska är också något som ska ingå i kontrollen. Funktionskontrollanten ska också titta på om instruktioner om anvisningar om skötseln av systemet finns lättillgängliga.

 

 

14 Dec 2016