OVK-besiktning för en bra inomhusmiljö

OVK-besiktning står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll som intygar att fastighetens ventilationssystem fungerar på ett tillfredsställande sätt. Läs mer om OVK här!

Förkortningen OVK är kanske inte något man träffar på speciellt ofta eller tänker på, men det är en viktig del av underhållet för varje fastighet. OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll som är lagstadgad och obligatorisk. Kontrollerna regleras av Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem. Varför behövs det en OVK-besiktning? Enklast kan man förklara det som att sådana kontroller motverkar en dålig inomhusmiljö både i offentliga lokaler och flerfamiljshus. Det primära syftet med att utföra regelbundna besiktningar av ventilationssystemen är att förbättra miljön inomhus. Ytterligare en fördel är att kontrollerna även upptäcker eventuella skador i en fastighet som orsakats av fukt eller mögel. OVK-besiktningen måste genomföras av en certifierad besiktningsman. Denne har rätt kompetens och kunskaper för att utföra en sådan kontroll. Besiktningsmannen säkerställer att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Vilka byggnader bör besiktas?

Alla byggnader i Sverige måste besiktas med regelbundna intervall. Detta sker enligt gällande lag. Visserligen finns det undantag och det gäller småhus byggda för en eller två familjer där ventilationen är byggd som frånluftsventilation med värmeåtervinning. Sådana hus besiktas endast i samband med installationen av ventilationssystemet. För övriga byggnader finns krav på en regelbunden OVK-besiktning. Tidsintervallerna varierar och beror på fastighetstypen.

Kategorierna är som följer:

- Skolor, förskolor, fritidslokaler och vårdlokaler (såsom sjukhus, ålderdomshem m.fl.) ska besiktas var tredje år.

- Flerbostadshus och kontorsbyggnader där det ingår personal- och kontorsutrymmen ska också besiktas var tredje år.

- Industribyggnader ska även de besiktas var tredje år.

- Byggnader som har en fläktventilation utan värmeåtervinning ska däremot besiktas var 6:e år.

Ansvar för OVK besiktning

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att byggnaden besiktigas i tid. Det spelar ingen roll vem som använder sig av en viss fastighet, ansvaret förblir ägarens och ingen annans. Det är även ägarens ansvar att åtgärda fel och brister som upptäckts under en OVK-besiktning. Bristerna måste åtgärdas enligt instruktionerna från besiktningsmannen. Vid problem i samband med ventilationskontrollen som inte avlägsnas inom utsatt tid kan det leda till ett vite för fastighetsägaren. Ansvar för eventuell uppföljning sker hos Byggnadsnämnden. Givetvis finns det rutiner för hur varje besiktning bör går till. Varje fastighetsägare får ett protokoll och ett intyg som är ett bevis på att en kontrollbesiktning genomförts. En kopia av protokollet skickas till tillsynsmyndigheten. Själva intyget bör placeras på en synlig plats i byggnaden.

5 Feb 2020